Regulamin

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.
 2. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie Wypożyczalni danych osobowych Klienta następuje automatycznie po podpisaniu umowy wypożyczenia.
 3. Wraz z podpisaniem umowy wypożyczenia Klient zawiera z wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt.
 5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 6. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże ważny i niezniszczony dokumenty z aktualnym zdjęciem. Wypożyczalnia może według własnego uznania zdecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia.
 7. Wypożyczenie odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w innym umówionym miejscu. Dostarczenie sprzętu i odbiór w inny miejscu niż wypożyczalnia może być dodatkowo płatne, a opłata ustalana jest przez Wypożyczalnię o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 8. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.
 9. Klient podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia.
 11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 12. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Klienta lub powstałe wobec osób trzecich.
 15. Minimalny okres wypożyczenia to 4 dni. Zaakceptowane przez Wypożyczalnię przedłużenie wynajmu lub zwrot sprzętu po terminie powoduje naliczenie odpłatności za każdy następny rozpoczęty dzień. Opłata za każdy kolejny dzień określana jest w umowie wypożyczenia. Opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz opłata za odbiór sprzętu ustalone są w umowie wypożyczenia, ustalone kwoty w umowie wypożyczenia są cenami nadrzędnymi nad cennikiem. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony/zniszczony sprzęt. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 16. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 17. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
 19. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Wołominie.
 20. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.